คำชี้แจง

 

ขั้นตอนการทำข้อสอบ

         1.  ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  
          2.  เมื่ออ่านโจทย์แล้วต้องการตอบ ให้คลิกที่ปุ่มหน้าตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป 
          3.  หากต้องการย้อนกลับไปยังข้อสอบก่อนหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ  
          4.  เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนข้อแล้ว โปรแกรมจะสรุปผลการสอบแล้วรายงานผลทันที 
         5. เมื่อผู้เข้าสอบทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิมพ์วุฒิบัตรได้เลยโปรแกรมนำเสนอ ม.4


ผู้เข้าสอบ
ล็อกอินเข้าสอบ

     
  Username
  Password
   
      

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
 เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
 Email : wichienmatu2@wch2.ac.th